Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Camello, gevestigd te Veen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82579024. 

Op al onze artikelen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. Als u bij Camello bestelt, verklaart u zich akkoord met de bepalingen in deze algemene voorwaarden. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW (of 9% BTW voor boeken) en exclusief verzendkosten. 

Over de levering
Camello levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Camello zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Na ontvangst van de betaling zal de bestelling, mits het product op voorraad is, dezelfde dag of uiterlijk de volgende dag worden verstuurd. Wij doen ons uiterste best om de website zo up-to-date mogelijk te houden, echter kan het bij uitzondering voorkomen dat wij een product niet op voorraad hebben. 

Over het versturen
Geef altijd een adres op waar overdag iemand aanwezig om uw bestelling in ontvangst te nemen (dit kan natuurlijk ook uw werkadres zijn). Camello draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant of derden in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Camello gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen. 

Over het retourneren
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons schriftelijk per post of e-mail of telefonisch op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Camello over de staat van de producten krijgt u, indien het product ondeugdelijk is en u hier niet verantwoordelijk voor was, het geld binnen 5 werkdagen teruggestort. 

Over de garantie
Camello garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Camello op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van 14 dagen na aankoop worden vervangen. Breukschade is uitgesloten van garantie. 

Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Camello eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen. Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Camello overgenomen. Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Camello of het artikel vervangen wordt. Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Camello is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer. Camello is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Camello geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Camello. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Camello. 

Overmacht
Camello is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. In geval van (typ)fouten wordt de normaal geldende prijs gehanteerd. 

Over privacy
Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Camello. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Camello verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt. Overige bepalingen: voor de gevolgen van typfouten op de website of andere vormen van media kan Camello geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich akkoord met bovenstaande.